how to write an essay reflection freeessaywriter.org how to write chinese address in english

How To Get Rid Of Mac cleaner

The Way to Eliminate Out Of The Mac? People today have trouble with the app which is installed on their computer systems. It might cause your computer. Here is the way you can get rid of free your self for www.speedmymac.com good from the clutches.

Algemeen
Kindercoach Karin is opgericht door Karin Hendriks, is gevestigd te Zutphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66486173.
Kindercoach Karin richt zich op het coachen van kinderen tussen 5 en 16 jaar.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoach Karin en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid
Kindercoach Karin is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Kindercoach Karin streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kindercoach Karin dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Karin kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid
Het advies en begeleiding van Kindercoach Karin is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Kindercoach Karin is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Karin. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoach Ellen. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kindercoach Karin aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Observatie en verslag
In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kindercoach Karin gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven
De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief /of exclusief 21% BTW. Hier kunt u ook meer lezen over eventuele stappen i.v.m. mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden
De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kindercoach Karin. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kindercoach Karin een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kindercoach Karin gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindercoach Karin genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoach Karin gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.